Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Το νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την παρούσα ιστοσελίδα είναι η εταιρεία FROMAGERIES BEL S.A.

Προτού μας κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, και με σκοπό να μας δώσετε την συγκατάθεση σας πριν γίνει οποιαδήποτε επεξεργασία σε αυτά, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική της εταιρείας μας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών.

1. ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ BEL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» (εφεξής «ΠΔ») αναφέρεται σε κάθε είδους δεδομένα που αφορούν τους καταναλωτές του Ομίλου, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, δίνοντας μας την δυνατότητα να μπορούμε να τους αναγνωρίζουμε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών του, και με σκοπό να αναπτύξει μια πιο στενή σχέση με εσάς, ο Όμιλος BEL συλλέγει προσωπικά δεδομένα με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα δεδομένα που κοινοποιείτε σε εμάς και τις εταιρείες μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Ο Όμιλος μας δεσμεύεται να μην παραβιάσει το απόρρητο των δεδομένων σας, καθώς και ότι η συλλογή και η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια και ασφάλεια.

Η εφαρμογή της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών μας αποτελεί τμήμα της δέσμευσης που αναλαμβάνουμε έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σας. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Όμιλος BEL χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

Το νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την παρούσα ιστοσελίδα είναι η εταιρεία FROMAGERIES BEL SA.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Νομιμότητα: Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Η επεξεργασία δεν θα αφορά ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές απόψεις, συνδικαλιστική δραστηριότητα, υγεία, ερωτική ζωή, παραπτώματα, ποινικές διώξεις ή ασφαλιστικά μέτρα).

Σχετικότητα, Αναλογικότητα και Ακρίβεια: Εξασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται είναι κατάλληλα, σχετικά, και όχι υπερβολικά σε αριθμό σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, και εξασφαλίζουμε επίσης ότι τα δεδομένα αυτά θα είναι ακριβή, πλήρη, και επικαιροποιημένα, όπου και εφόσον απαιτείται.

Διαφάνεια: Κατά την συλλογή των ΠΔ σας, θα ενημερωθείτε σε κάθε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σχετικών με το άτομο σας, και πιο συγκεκριμένα, θα ενημερωθείτε για τους λόγους για τους οποίους τα δεδομένα αυτά συλλέγονται.

Όριο Διατήρησης: Τα ΠΔ θα φυλαχθούν για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέγονται και διατηρούνται.

Συγκατάθεση: Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε εάν δίνετε ή όχι την συγκατάθεση σας για την συλλογή ΠΔ σχετικά με σκοπούς που θα προσδιοριστούν κατά τον χρόνο της συλλογής τους.

Πρόσβαση, διόρθωση, άρνηση: Θα έχετε ανά πάσα ώρα και στιγμή δυνατότητα πρόσβασης στα ΠΔ σας, όπως θα μπορείτε επίσης να ζητήσετε την διόρθωση ή την διαγραφή τους. Θα έχετε επίσης την δυνατότητα να δηλώσετε την άρνηση σας στην χρήση ΠΔ που σας αφορούν. Συμβουλευτείτε το Άρθρο 11 της παρούσας Πολιτικής σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά.

Απόρρητο & Ασφάλεια: Ο Όμιλος BEL δεσμεύεται να επεξεργαστεί τα ΠΔ σας με τρόπο που θα διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια τους, μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κάθε είδους επεξεργασία που πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα www.babybel.gr καθώς και στις [Ελληνικές] ιστοσελίδες που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα του Ομίλου Bel, στις οποίες θα ανακατευθυνθείτε κατά την διάρκεια της περιήγηση σας

4. ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Στα πλαίσια της σχέσης που έχουμε με εσάς, και ανάλογα με το είδος της σχέσης αυτής, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και/ή τα μέλη της οικογένειας σας, όπως:

  • Στοιχεία επικοινωνίας (επώνυμο, όνομα, αριθμός τηλεφώνου, email)
  • Προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση, ταχυδρομικός κωδικός, περιοχή/ πόλη, νομός)

5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή των ΠΔ δύναται να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους θα γίνει η επεξεργασία τους, όπως:

  • Όταν επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών (ερωτήσεις, παράπονα, κλπ.)
  • Όταν λαμβάνετε μέρος σε προγράμματα ή πρωτοβουλίες για την προώθηση προϊόντων (διαγωνισμοί, παιχνίδια, εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία, κλπ.)
  • Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του Ομίλου BEL.

6. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Ανταπόκριση σε αιτήματα που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών
  • Βελτίωση των προϊόντων του Ομίλου BEL, χάρη στις επιπλέον πληροφορίες που αποκτά ο Όμιλος σχετικά με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών
  • Χορήγηση εκπτωτικών κουπονιών μέσω του Διαδικτύου
  • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων, προωθητικού υλικού ή προσφορών από συνεργάτες του Ομίλου, εάν και εφόσον έχει εξασφαλιστεί η άδεια των παραληπτών για τις ενέργειες αυτές. Η εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία αυτά μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου που αναγράφεται στο κάτω μέρος των σχετικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Κοινοποίηση διαφημιστικού περιεχομένου από ιστοσελίδες τρίτων το οποίο ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα του εκάστοτε καταναλωτή.
  • Διασφάλιση και ενίσχυση της χρήσης των ιστοσελίδων του Ομίλου BEL εκ μέρους των καταναλωτών (περιήγηση, ασφάλεια δεδομένων, κλπ.)
  • Αποστολή δώρων στους νικητές προωθητικών ενεργειών.

7. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στα πλαίσια της διαχείρισης της μεταξύ μας σχέσης, ο Όμιλος μας θα διαβιβάσει τα ΠΔ σας σε αποδέκτες εντός και εκτός του Ομίλου:

  • Εντός του Ομίλου, σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό των νομικών προσώπων μας, και πιο συγκεκριμένα, σε προσωπικό των παρακάτω τμημάτων και υπηρεσιών:
    • Υπηρεσίες Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων
    • Υπηρεσίες Μάρκετινγκ
  • Εκτός του Ομίλου, οι αποδέκτες θα είναι οι εξής:
    • Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών: υποανάδοχοι υπολογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων, τηλεφωνικά κέντρα, τυπογραφεία, κλπ. Η κοινοποίηση των δεδομένων σε αυτούς μας δίνει την δυνατότητα να ανταποκριθούμε στα αιτήματα σας και να σας στείλουμε τις κοινοποιήσεις μας (ενημερωτικά δελτία, διαφημίσεις ή προσφορές από συνεργάτες).
    • Επιχειρηματικοί συνεργάτες, εταιρείες διαχείρισης διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών, με σκοπό να σας δώσουν την δυνατότητα, κατόπιν σχετικής άδειας εκ μέρους σας, να επωφελείστε από τις ειδικές προσφορές και εκπτώσεις του Ομίλου μας, για τις οποίες θα υπάρχει η συγκατάθεση σας.
    • Διαφημιστικές εταιρείες, οι οποίες θα σας παρέχουν περιεχόμενο σχετικά με τα ενδιαφέροντα σας στις ιστοσελίδες τους (για παράδειγμα, μέσω παροχής περιεχομένου για στοχευμένο ακροατήριο), για το οποίο θα υπάρχει η συγκατάθεση  σας.
    • Η διαφημιστική εταιρεία WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ» που εδρεύει                στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας αρ. 10-12 ΤΚ 15125 Α.Φ.Μ. 084018148 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με σκοπό την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που αποσκοπούν στην ενημέρωσή σας αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του εν λόγω διαγωνισμού και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στους όρους του διαγωνισμού.
    • Η εταιρεία ταχυμεταφορών «ΚΑΝGA SERVICES COURIERS A.E» για την επικοινωνία με τους νικητές του διαγωνισμού και την αποστολή του Δώρου τους.
  • Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας στις τοπικές αρχές λόγω υποχρέωσης βάσει νόμου, ή κατόπιν αιτήματος από διοικητική αρχή που θα έχει την αρμοδιότητα να υποβάλλει σχετικό αίτημα κοινοποίησης.

9. COOKIES

Η BEL σας ενημερώνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωρινά cookies, τα οποία ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για την διάρκεια της επίσκεψης στην Ιστοσελίδα.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι δεδομένα που τοποθετούνται στους υπολογιστικές ή τις κινητές συσκευές σας. Τα δεδομένα αυτά διακρίνονται λόγω των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών τους, οι οποίοι αντιστοιχούν στους υπολογιστές ή τα τηλέφωνα σας. Τα cookies σας δίνουν την δυνατότητα να έχετε μια πλούσια εμπειρία επίσκεψης από τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες, καθώς καταγράφουν και «θυμούνται» τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας. Έτσι, δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προσωπικές σας προτιμήσεις περιήγησης, όπως για παράδειγμα την τοποθεσία, την γραμματοσειρά ή την γλώσσα, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια ιστοσελίδα. Τα cookies αποθηκεύονται στην μνήμη RAM του υπολογιστή σας, χωρίς να μας παρέχουν την δυνατότητα να ταυτοποιήσουμε το άτομο μας/σας. Ωστόσο, τα cookies καταγράφουν πληροφορίες που σχετίζονται με την πλοήγηση του υπολογιστή σας στην Ιστοσελίδα (όπως, για παράδειγμα, πληροφορίες για τις ενότητες που επισκεφτήκατε, την ημερομηνία και τον χρόνο της επίσκεψης, κλπ.), τα οποία μπορούμε να διαβάσουμε σε μετέπειτα επισκέψεις σας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χάρη στα cookies έχουν σκοπό να σας αναγνωρίσουν όταν θέλετε να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό, και απομνημονεύουν τις πληροφορίες της σύνδεσης σας στην Ιστοσελίδα.

Πως και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει μια σύνοψη των διαφόρων τύπων cookies που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ιστοσελίδα www.babybel.gr. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τις περιγραφές, έτσι ώστε να κατανοήσετε πως χρησιμοποιούνται τα παρακάτω cookies με σκοπό να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα όσο πιο ομαλά γίνεται, να βλέπετε το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει να εμφανίζεται πρώτο, και να επωφεληθείτε τόσο από την καλύτερη εμφάνιση της ιστοσελίδας, όσο και από υπηρεσίες ακόμη πιο καλής ποιότητας.

Υποχρεωτικά cookies για την λειτουργία της ιστοσελίδας

Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της πλατφόρμας. Έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες βασικών υπηρεσιών, όπως είναι η ασφαλής σύνδεση και ο καθορισμός προτιμήσεων απορρήτου. Μπορείτε να επιτρέψετε την λειτουργία των συγκεκριμένων cookies, ή να τα απενεργοποιήσετε απευθείας στο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, εάν επιλέξετε την δεύτερη περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα στο σύνολο της.

[Κατάλογος cookies]

PHPSESSID

διατηρεί τη σύνδεση του χρήστη (login) με το σύστημα

cpSaved
Εάν ο χρήστης έχει αποδεχθεί τα cookies

func
Εάν ο χρήστης έχει εποδεχθεί τα υποχρεωτικά cookies

perf
Εάν ο χρήστης έχει αποδεχθεί τα λειτουργικά cookies

adv
Εάν ο χρήστης έχει αποδεχθεί τα διαφημιστικά cookies

Αυστηρώς απαραίτητα cookies

Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν γίνεται να απενεργοποιηθούν. Σκοπός τους είναι να εξυπηρετήσουν βασικές λειτουργικές ανάγκες, όπως είναι η ασφαλής σύνδεση, οι προτιμήσεις απορρήτου που έχετε ορίσει, η συμπλήρωση φορμών κ.α.. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε προκειμένου αυτό να απορρίπτει τα cookies αυτού του τύπου ή να σας ενημερώνει για την ύπαρξή τους. Κάτι τέτοιο, όμως, θα επηρεάσει τη λειτουργία ορισμένων τμημάτων της ιστοσελίδας. Τα συγκεκριμένα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα.

Λειτουργικά Cookies

Τα cookies αυτά μας δίνουν την δυνατότητα να εξακριβώσουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, και να αναπτύξουμε πόρους για να βελτιώσουμε την απόδοση της. Τα cookies αυτής της κατηγορίας ανασυνθέτουν τις κινήσεις σας στην ιστοσελίδα μας, και μας ενημερώνουν για το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει περισσότερο. Χάρη σε αυτά, μπορούμε να σας προσφέρουμε περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα σας, αλλά και να παρακολουθήσουμε τις αλλαγές στην πλατφόρμα μας. Τέλος, τα cookies αυτού του τύπου καταγράφουν στοιχεία σύνδεσης, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συνδέεστε κάθε φορά εκ νέου, ενώ θυμούνται επίσης το περιεχόμενο του καλαθιού των διαδικτυακών σας αγορών στην ιστοσελίδα, και δίνουν την δυνατότητα να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια όσον αφορά την δομή της πλατφόρμας.

Cookies Προτιμήσεων

Τα cookies αυτά μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε βελτιωμένα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στις προσωπικές σας προτιμήσεις, και αποστέλλονται είτε από εταιρείες που συνεργάζονται με τον Όμιλό μας, οι οποίες παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες στις ιστοσελίδες μας, είτε από την εταιρεία μας. Η μη αποδοχή αυτών των cookies θα έχει ως συνέπεια τη μη ορθή λειτουργία ορισμένων ή και όλων των υπηρεσιών.

Cookies παραμετροποίησης

Τα cookies αυτού του τύπου μας δίνουν την δυνατότητα να σας γνωρίσουμε καλύτερα, λόγω του ότι καταγράφουν τις προτιμήσεις σας και σας παρέχουν πληροφορίες που ανταποκρίνονται σε αυτές. Η μη αποδοχή των συγκεκριμένων cookies σημαίνει ότι δεν θα λάβετε εξατομικευμένες προτάσεις, ή ότι θα πρέπει να προσδιορίζετε εκ νέου τα κριτήρια σας κάθε φορά που κάνετε σύνδεση.

Διαφημιστικά Cookies

Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να προβάλλουν διαφημίσεις με περιεχόμενο που θα ανταποκρίνεται στις γενικές ανάγκες σας. Στην περίπτωση μας, τα cookies αυτού του τύπου σας δίνουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να κοινοποιήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιο στοιχείο από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας κάνοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε:

– Εάν χρησιμοποιείτε το Internet Explorer (της Microsoft): Ανοίξτε το μενού «Εργαλεία/Tools», επιλέξτε «Επιλογές Internet/Internet Options», και πατήστε «Απόρρητο/Privacy». Στη συνέχεια, επιλέξτε «Ρυθμίσεις Απορρήτου για Προχωρημένους/Advanced Privacy Settings», πατήστε «Παράκαμψη αυτόματου χειρισμού cookies/Override automatic cookie handling» και επιλέξτε «Αποκλεισμός cookies (προβαλλόμενης και άλλων τοποθεσιών)/Block all cookies (internal and third party) ». Πατήστε «ΟΚ».

– Εάν χρησιμοποιείτε Firefox: Ανοίξτε το μενού «Εργαλεία/Tools» και στη συνέχεια πατήστε «Επιλογές/Options». Στην καρτέλα «Απόρρητο/Privacy», επιλέξτε «Γνωστοποίηση σε ιστοσελίδες ότι δεν επιθυμείτε να καταγράφεται η συμπεριφορά περιήγησης σας/Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked». Πατήστε «ΟΚ».

– Εάν χρησιμοποιείτε Chrome: Πατήστε «Ρυθμίσεις/Settings», και στη συνέχεια επιλέξτε «Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων/View Advanced Settings». Στην ενότητα «Απόρρητο/Privacy», πατήστε «Ρυθμίσεις περιεχομένου/Content Settings» και επιλέξτε από το μενού το σημείο που αφορά τα cookies.

Εάν χρησιμοποιείτε εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης πέραν αυτών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα σχετικά αρχεία βοήθειας προς τους χρήστες, ή τους οδηγούς χρήσης των προγραμμάτων αυτών.

10. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ BEL

Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ΠΔ κάθε είδους θα διατηρηθούν αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο που απαιτείται όσον αφορά τους σκοπούς για τους οποίους έγινε η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων.

Τα ΠΔ σας θα διατηρηθούν:

– Με σκοπό την επικοινωνία με τους νικητές του εκάστοτε διαγωνισμού η οποία θα αφορά την  παράδοση των δώρων τους, όπως και οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα έως 2 έτη έπειτα από την τελευταία επικοινωνία με τον καταναλωτή ή νικητή διαγωνισμού.

– Με σκοπό την καλή λειτουργία της σελίδας, βελτίωσης της απόδοσης της, την παροχή περιεχομένου που αρμόζει βάσει των ενδιαφερόντων του χρήστη και την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης,  την παροχή δεδομένων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του διαγωνισμού. Τα cookies θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 13 μηνών από την συλλογή τους.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δικαιώματα που έχετε είναι αυτά που σας παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, έχετε ανά πάσα ώρα και στιγμή την δυνατότητα να ζητήσετε πρόσβαση στα ΠΔ που συλλέγονται από τον Όμιλο BEL, και μπορείτε επίσης να ζητήσετε την μεταβολή και επικαιροποίηση των ΠΔ αυτών επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση.

Fromageries Bel SA, Αlle De Longchamp 2, Paris Surenses, France

ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας στην εξής διεύθυνση https://contact.groupe-bel.com/?country=GR&language=EN

Με παρόμοιο τρόπο, εάν τα ΠΔ που αφορούν το άτομο σας περιέχουν ανακρίβειες, παραλείψεις, ή δεν αντιστοιχούν στα τωρινά σας στοιχεία, μπορείτε να στείλετε στις παραπάνω διευθύνσεις κάθε αλλαγή σε αυτά που πρέπει να γίνει.

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στις παραπάνω διευθύνσεις και να δηλώσετε την άρνηση σας αναφορικά με την χρήση και επεξεργασία των ΠΔ σας. Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των ΠΔ βασίζεται στην συγκατάθεση σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση αυτή ανά πάσα ώρα και στιγμή και να δηλώσετε ότι αρνείστε να γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία.

Κάθε αίτημα θα διεκπεραιωθεί το συντομότερο δυνατόν και στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ο Όμιλος BEL θεωρεί ότι οι γονείς πρέπει να είναι ενήμεροι για την σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των παιδιών τους και του Ομίλου και των εταιρειών του. Κατά συνέπεια, ο όμιλος BEL δεσμεύεται να ζητεί την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γονέων / κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση που αφορά χρήστες του διαδικτύου κάτω των 15 ετών, προκειμένου να τους στείλει ένα αντίγραφο του e-mail εγγραφής που έλαβαν τα ανήλικα τέκνα.

Οι γονείς / κηδεμόνες μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που καταχωρούνται σχετικά με τα παιδιά τους, αφού προηγουμένως στείλουν ένα απλό αίτημα περί σχετικής πρόσβασης στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών. Επίσης, οι γονείς / κηδεμόνες, εάν και εφόσον το επιθυμούν. μπορούν να ζητήσουν την διαγραφή των δεδομένων αυτών από τις βάσεις δεδομένων του Ομίλου μας. Με παρόμοιο τρόπο, οι γονείς / κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, ακολουθώντας τους τρόπους επικοινωνίας που προβλέπονται από το Άρθρο 11 της παρούσας Πολιτικής, προκειμένου να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που παρέχουν στα παιδιά τους οι ισχύοντες κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, με τους τρόπους.

13. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται ανά περιοδικά διαστήματα. Μολονότι θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε τυχόν εξελίξεις, σας συμβουλεύουμε να ανατρέχετε τακτικά στο κείμενο της.